Sunday, 12 December 2010

NATURE

Una dintre principalele preocupări ale speciei umane este de a deţine controlul.
Ameninţarea cea mai complexă este natura.
În lupta cu natura, oamenii de ştiinţă au făcut posibile: Studierea subiectelor - imitarea acestora - clonarea - eliminarea originalului
Geometrizarea literelor ce formează cuvântul natură, insuflă ideea de proiectare şi construire a unei noi naturi.
Asimetria geometriei, semnifică erorile ce preced din încercările duplicării vieţii originale.
Forma literelor este construită doar din linii drepte fară conţinut sau înveliş, aceasta, întâmplându-se deasemeni în contextul construcţiei a ceea ce se doreşte a fi viitoarea natură din mediul înconjurător omului, fără putere de nemăsurat, fără putere de necontrolat. O natură moartă, fără conţinut spiritual dar, care îndeplineşte condiţiile convieţuirii cu omul.
Transparenţa suprafeţei linilor ce compun literele este motivată de poziţia pe care o are natura construită de om. O poziţie de fundal, ştearsă, secundară, element ce umple decorul în care trăieşte omul fără a-i aduce discomfort. O natură programată pentru a distra din umbră.


One of the main concerns of the human species is to have control. The most complex threat is nature.
In the struggle with nature, scientists have made possible: Study of subjects - imitating them - cloning - remove authentic
Geometrization of letters forming the word "Nature" instill the idea of designing and building of a new nature.
Asymmetric geometry, mean errors which precede from attempts of authentic life replacement.
Form of the letters is constructed only of straight lines, empty forms and free surface, this happens also in the construction of what is meant to be the next "nature" of human environment, without immeasurable power, without uncontrollable power. A lifeless life without spiritual content, but which satisfies the conditions of coexistence with humans.
Transparent surface that compose surface of the letters is motivated by the position of built nature. A position of the background, pale, secondary, element that fills the setting in which man lives, without bringing discomfort. A nature scheduled for entertain from shadow.

No comments: