Saturday, 2 June 2012

Numbers of nature
Everything is made of numbers 1 2 3 4 ... how do you imagine a number? By the shape of it, the quantity it embodies, the sound of its letters being spelled? What if a number could be represented through an imaginary setup made concrete by the bursting out of a single creative thought? If we were to consider the bohemian theory of our world being nothing but a dream or, in other words, the ongoing fantasy of an almighty creator, we can consider every piece of it the representation of something we cannot fully understand through reason, but only be part of through our shared imagination. The sculpture I created is only a little piece of abstract thinking turned into a real, fragile, yet solid structure representing (and being represented by) a natural element –3 wood, in a variety of spectacular essences. All the pieces are bound together, but can nevertheless incorporate new elements. The „numbers of nature” sculpture is designed as a solid proof of the continuity and permanent interaction that unites all living elements of our world both inside its boundaries and beyond them. An abstract thing is turned, thus, into an element of our common fantasy – nature, as we know it. 

Totul este făcut din numere 1 2 3 4 ... cum vă imaginaţi un număr? După forma pe care o are, după cantitatea pe care o descrie, după sunetul literelor sale? Cum ar fi dacă un număr ar putea fi reprezentat printr-un ansamblu imaginar concretizat prin erupţia unui singur gând creativ? Dacă luăm în considerare teoria boemă conform căreia lumea noastră nu ar fi nimic altceva decât un vis sau, cu alte cuvinte, fantezia neîntreruptă a unui creator atotştiutor, putem considera fiecare parte a ei ca fiind o reprezentare a ceva ce nu putem înţelege pe deplin prin raţiune, dar din care putem face parte prin imaginaţia noastră împărtăşită. Sculptura pe care am creat-o este numai un mic gând abstract transformat într-o structură reală, fragilă dar solidă, reprezentând (şi fiind reprezentată prin) un element natural – lemnul, într-o varietate de esenţe spectaculoase. Toate piesele sunt conectate între ele, dar pot, cu toate acestea, să primească şi să încorporeze elemente noi. Sculptura „Numere ale naturii” este concepută ca o dovadă solidă a continuităţii şi interacţiunii permanente care uneşte toate elementele vii ale lumii noastre, deopotrivă în interiorul graniţelor ei, cât şi în afara acestora. Un lucru abstract devine, astfel, un element al fanteziei noastre comune – natura, aşa cum o ştim.  

                                                                                                                    written by Aurora Dan

materials: - different wood essence
               - inox
               - acrylic paint

No comments: